Home

ThailandUKJapanFranceSpainItalyMalaysiaMyanmarNepal

卒業式前

Thailand

คุณเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่การฟังดนตรีก็สามารถช่วยบำบัดรักษาโรคได้ 

Music Cyma สามารถช่วยคุณได้

เว็บไซต์ของเราเปิดให้คุณได้เข้ามาทดสอบด้วยตัวคุณเอง

มาลองสัมผัสประสบการณ์ “การดูแลสุขภาพตัวคุณเอง ที่คุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา” กันเถอะ

You can download from App Store now !

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

 

คำอธิบาย
Music Cyma เป็นแอพพลิเคชั่นที่คุณสามารถฟังเสียงไปพรัอมๆกับการดูแลหัวใจและร่างกาย  มาสร้างสุขภาพที่ดีในทุกที่ทุกเวลาด้วยความสนุกนี้กันเถอะ
วิธีใช้
• เลือกตำแหน่งที่มีปัญหาของร่างกาย แล้วนำอุปกรณ์ไปวางหรืออังตามภาพที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่น พร้อมกับเปิดคลื่นเสียง
• ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจึงจะเห็นผลลัพธ์
• ระดับของเสียงมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่ในระดับที่รอบข้างไม่สามารถได้ยินก็ตาม
………………….
* ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ฉะนั้นจึงไม่รับประกันว่าจะเห็นผลในทุกคน
* ไม่รับผิดชอบต่อผลเสียที่อาจเกิดจากผลลัพธ์จากการใช้แอพพลิเคชั่นนี้

วิธีใช้

①กรุณาเลือกการรักษาที่เหมาะสมจากเมนู

IMG_8064 2

②กรุณาแจ้งให้เราได้ยินเสียงในส่วนเครื่องหมายสีแดง มันจะไม่หู ปริมาณการซื้อขายยังโอเคถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็ก โปรดลองที่มีปริมาณความสะดวกสบาย

เวลาที่ต้องมีการแสดงผลการนับถอยหลัง

แหล่งที่มาของเสียง [หมายเลข] 1 / n การแสดงผล

นับประวัติศาสตร์จะปรากฏ

IMG_8065

③ภาพการแจ้งเตือนจะแสดงก่อนการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายสีแดง

IMG_8066 4

④เมื่อทุกเสียงมีการเล่นภาพสุดท้ายจะปรากฏ

IMG_8067

[ประเภทปุ่ม]

ปุ่ม Play

ปุ่ม Stop

เสียงก่อนหน้า

เสียงถัดไป

ปุ่มซ้ำ

ปุ่มที่ชื่นชอบ

เลื่อนระดับ

TOP

Japan

音楽を聴くだけで治療が出来ることを信じられますか?
それがMusic Cymaで可能なのです。
Music Cymaをみなさんに体験してもらう為の情報サイトです。
「いつでもどこでもセルフケア」を体験下さい。

AppStoreで公開が始まりました!

 

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

説明
音を聴きながら心と体のケアができる、それがMusic Cymaです。
いつでもどこでも楽しみながら健康作りしましょう!
使い方
気になる部位を選択し、音を再生しながら画像のようにかざしてください。時間は長いほど効果があるといわれています。音量は周りに聞こえない程度でも有効です。
– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
*効果には個人差があります。 万人への効果を保証するものではないことをご理解ください。
*このアプリを使用した結果生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。

使い方

①メニューから該当のセラピーを選んでください。

IMG_8064 2

②赤いマークの部分に音を聴かせてください。決して耳ではありません。音量は小さくても大丈夫です。心地よいボリュームでお試しください。

所用時間はカウントダウン表示です。

音源は[No.]1/n表示です。

履歴回数も表示されます。

IMG_8065

③赤いマークの箇所が変わる前にお知らせ画像を表示します。

IMG_8066 4

④全て音が再生されると終了の画像が表示されます。

IMG_8067

[ボタン種類]

再生ボタン

停止ボタン

前の音

次の音

リピートボタン

お気に入りボタン

ボリュームスライダー

TOP


您相信不相信只靠听音乐就能治疗身心的不适吗?

“Music Cyma”让您梦想成真

这是一个给大家体验“Music Cyma”的信息网站。

请您体验“自我护理,随时随地”

在AppStore发布中!

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

说明

在听声音的同,您可以自我护理身心,那就是Music Cyma

随地享受健康!

使用方法

请选择您担心的部位,并在播放声音时如图所示将扩音器安放在其部位。时间越长效果越大。 即使本人没听到声音,也有一定的效果

– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*Music Cyma效果有个体差异。本软件不保证对所有人见效,敬请理解。

*本网站不承担和负责任何由于使用本软件而造成的任何害。

使用方法

①请从菜单选择适当的疗法。

IMG_8064 2

②请把扩音器安放在红色部分显示的部位,让其部位倾听声音,并非使用耳朵倾听,敬请留意。音量小也没问题。 请以舒适的音量尝试一下。

使用倒计时来显示所需时间

使用[No.]1/n来显示声源

本软件也显示履历次数

如果红色部分显示的部位有所更变,将通过图像显示通知。

IMG_8065

③如果红色部分显示的部位有所更变,将通过图像显示通知。

IMG_8066 4

④当声音播放结束时,将显示结束图像

IMG_8067

[按钮类型]

播放

停止

上一个声音

下一个声音

重复

TOP


UK

Do you believe that you can undergo treatment by just listening to music?
That is the possible with Cymatics.
The Cymatics is an information site providing valuable experience to everyone.
Please experience “self-care any time, any place”.

You can download from App Store now !

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

Description
With Music Cyma, you can enjoy and maintain your health mentally and physically by listening to the music.
Let’s enjoy health making anytime, anywhere!
Usage
-Select your body part which you are worried about and hold your iPhone like the image shown while the music is being played.
-The longer you play the music, the better the effect will be.
-It is effective even if the volume is small.
– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
*The effect varies from individual to individual. We do not guarantee that it works for everyone.
*We do not responsible for any damage caused after using this application.

How to use

①Please select the appropriate therapy from the menu.

IMG_8064 2

②Please let me hear the sound in the red mark part. It is never an ear. The volume is okay even if it is small. Please try with a comfortable volume.

The time required is the countdown display.

The sound source is [No.] 1 / n display.

The history count is also displayed.

IMG_8065

③Notification image will be displayed before red mark changes.

IMG_8066 4

④When all the sound is played back, the image of the end is displayed.

IMG_8067

[Button type]

Play button

Stop button

Previous sound

Next sound

Repeat button

Favorite button

Volume slider

TOP


France

Pensez-vous qu’il est possible de subir un traitement seulement en écoutant de la musique ?

Cela est devenu possible avec Cymatics.

Cymatics est un site informatif qui offre une expérience de qualité à tout le monde.

Essayez l’expérience “ D’autosoins à tout moment et n’ importe où “

Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store !

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

Explication
Vous pouvez guérir l’esprit et l’écoute physique de la musique, cela est “Music Cyma”.
Améliorez votre santé à tout moment, n’importe où!
Modes d’emploi
Gardez Pcs à proximité de la partie que vous avez choisi, la reproduction du son.
Ils disent qu’il est plus efficace avec des temps plus jouer.
Le volume est suffisant pour le niveau inaudible à d’autres personnes.

– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* L’effet sera différent pour chaque personne. L’effet est pas garanti sur toutes les personnes.
* Ne pas prendre toute responsabilité pour tout dommage causé par l’utilisation de cette application.

 

 

TOP


Spain

Crees qué puedes estar en tratamiento solo con escuchar música?
Eso es posible con Cymatics.
Cymatics es un sitio informatico proveyendo información valiosa para todos.
Por favor experimenta el “cuidado propio donde sea, cuando sea”.

Bájalo directamente del App Store ahora!!
Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

Descripción
Con música Cyma, se puede disfrutar y mantener su salud mental y físicamente escuchando la música.
Vamos a disfrutar de la toma de la salud en cualquier momento y en cualquier lugar!
Uso
A seleccionar la parte del cuerpo que está preocupado y mantiene su iPhone como muestra la imagen, mientras que la música se está reproduciendo.
-El Ya se juega la música, mejor será el efecto.
-Es Eficaz incluso si el volumen es pequeño.

– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* El efecto varía de individuo a individuo. No garantizamos que funciona para todo el mundo.
* No nos hacemos responsables de los daños causados después de usar esta aplicación.

TOP


Italy

Potete credere che si può curare solo ascoltando dei suoni ?

È possibile con “Music Cyma”

Questo sito è stato creato per farvi  provare “Music  Cyma”

Provate l’esperienza di “Self care”Ovunque”

Adesso è possibile averlo sull’ AppStore!

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

 Spiegazione
 Si può curare  la mente e il fisico ascoltando la musica, questo è“Music Cyma”.
Migliorate la vostra salute in qualunque momento e ovunque!
Istruzione per l’uso
Tenete I’I pod  vicino alla parte che  avete scelto , riproducendo il suono.
Dicono che è più efficace con tempi di riproduzione più lunghi.
Il volume è sufficiente al livello non udibile da altre persone.

– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 * L’ effetto sarà diverso per ogni persona.   L’effetto non è  garantito  su tutte le persone.
*Non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno causato dall’utilizzo di questa applicazione.
TOP


Malaysia

 

 

Attachment-1 (1)QR

TOP


Myanmar

ဂီတသံကို နားေထာင္ရံုမွ်ျဖင့္ ကုသမႈခံယူႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို သင္ယံုၾကည္ပါသလား။

ဂီတလိႈင္းကုထံုး (Music Cyma) ႏွင့္ဆိုလွ်င္  ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ဂီတလိႈင္းကုထံုး အေတြ႕အၾကံဳကို အားလံုး စမ္းသပ္ခံစားႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္ပါသည္။

“ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာမဆို မိမိကိုယ္ကုိယ္ ဂရုစိုက္ျခင္း ” အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားၾကည့္ၾကပါ။

App Store မွ ယခုခ်က္ခ်င္း download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

Attachment-1 (1)QR

IMG_8030

ဂီတလိႈင္းကုထံုး (Music Cyma)

ရွင္းလင္းခ်က္

ဂီတလိႈင္းကုထံုးဆိုသည္မွာ ဂီတသံကိုနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ စိတ္က်န္းမာေရးေရာ ကိုယ္က်န္းမာေရးပါ ဂရုစိုက္ႏုိင္သည့္ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာမဆို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳပံု

  • မိမိကုသလိုသည့္ အစိတ္အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဂီတသံဖြင့္ထားရင္း ပံုပါအတို္င္း အသံလိႈင္းကို နားေထာင္ပါ။
  • အခ်ိန္ၾကာၾကာနားေထာင္ေလ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေလ ျဖစ္ပါသည္။
  • ပတ္၀န္းက်င္က မၾကားေလာက္သည့္ အသံေလာက္ျဖင့္ပင္ လံုေလာက္ပါသည္။

– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  • လူေပၚလုိက္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။ မည္သူမဆို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ဟု အာမမခံႏိုင္သည္ကို နားလည္ေပးေစလုိပါသည္။
  • ဤ Application ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မည္သည့္နစ္နာမႈမ်ိဳးကိုမွ တာ၀န္မယူႏုိင္ပါ။

TOP


Nepal

Attachment-1 (1)QR

TOP

Copyright (C) 2015 copyrights.musiccyma.me All Rights Reserved.