privacy policy(sv)

integritetspolicy

musiccyma.me (nedan kallat “vårt företag”) erkänner vikten av att skydda personuppgifter och strävar efter att skydda personuppgifter utifrån politiken nedan. Vid användning av tjänsten (nedan kallad “den här tjänsten”) som tillhandahålls av vårt företags akustiska terapiapplikation “Music Cyma”, accepterar du följande innehåll.

Artikel 1 (Definition av personlig information) Personlig information i denna tjänst innehåller namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, företagsnamn / organisationsnamn, position, kontonummer för finansinstitut, kreditkortsnummer och annan information som kan identifiera en viss individ genom att kombinera en eller flera av dem.

Artikel 2 (Syftet med användandet av personuppgifter) Vi använder personuppgifter endast i denna tjänst inom följande räckvidd i enlighet med denna sekretesspolicy, när vi accepteras enligt lagar och andra förordningar om personlig information eller samtycker till personen utom när det finns , vi kommer inte använda det utöver detta intervall.

① För tillhandahållande och vägledning av denna tjänst

② Begäran om användningsavgift för denna tjänst · För kredithantering

③ På grund av olika meddelanden relaterade till denna tjänst (inklusive e-postmagasin, direktbrev, postadresser, presentkort etc.)

④ Annonsvisning i den här tjänsten

⑤ Genomförande av olika kampanjer och frågeformulär

⑥ För att fastställa användningen av denna tjänst och skapa statistiska data

⑦ för förbättring av denna service och utveckling av nya tjänster

⑧ För att lösa konflikter och problem som uppstår i samband med denna tjänst

⑨ För att svara på förfrågningar mm om denna tjänst

⑩ Eftersom det finns ett behov av att kontakta användare av den här tjänsten

⑪ Övriga För det ändamål som bifogas ovanstående användningsändamål

Artikel 3 (Tredje parts tillhandahållande av personuppgifter) Vi lämnar inte personliga uppgifter till tredje part utan att ha samtyckt i förväg om inte annat anges i följande stycke. Men eftersom denna tjänst är en tjänst som syftar till informationsdelning, kommer kommunikation, matchning mellan användare, bland inlagda innehåll som publiceras på vår webbplats, de som hanteras som privata, inte att anges offentligt. Observera att förutom att saker i princip kan det publiceras på Internet och föremål för sökmotor sökning. När det gäller något av följande föremål kan vi lämna personuppgifter utöver användningsområdet utan att medvetna om personen själv.

① När offentliggörandet av personuppgifter begärs av domstolen, åklagarmyndigheten, polisen, skatteverket, barföreningen eller en myndighet med myndighet som överensstämmer med dessa

② Vid överföring till verksamheten som överlåter orderinformationen eller användarinformationen för medlemmen för tillhandahållande av applikationsservice eller webbtjänst som drivs av vårt företag, andra tillhörande tjänster etc.

③ Upplysa till det företag som har till uppgift att avveckla priset

④ Vid delegering av hela eller delar av det arbete vi gör till en tredje part

⑤ När vi avslöjar vårt företag skyldigheten att behålla sekretessen

⑥ När det är nödvändigt för utövandet av vårt företags rättigheter

⑦ När upplysningar lämnas till den person som lyckas med verksamheten vid tidpunkten för affärsverksamheten på grund av fusion, företagsöverföring eller annan anledning

⑧ I fall där det erkänns av personuppgiftslagen eller andra lagar och andra författningar

Artikel 4 (Säkerhetshantering av personuppgifter) Vi upprätthåller noggrannheten i personuppgifter och hanterar det på ett säkert sätt. För att förhindra förlust, förstörelse, förfalskning och läckage av personlig information kommer vi att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder mot obehörig åtkomst, datavirus etc. När vi överlåter våra affärspartners till personlig information utifrån, avslutar vi sekretessskyldighet kontrakt och genomföra lämplig förvaltning.

Artikel 5 (Användning av Access Statistics Information) Vi kan samla in data som tillträdesloggar och använda den som statistisk information i en blankett som inte kan identifiera individer för framtida förbättringar av denna tjänst och undersökning av utvecklingen av denna tjänstanvändning. De statistiska uppgifterna är uteslutna från den personliga information som anges i denna sekretesspolicy.

Artikel 6 (upphävande av användningen av personuppgifter, begäran om korrigering) Efter att ha utfört identitetsbekräftelse avseende upplysande, ändring, borttagande, upphörande av användning etc. av personuppgifter, svarar vi i enlighet med bestämmelserna i lagar och förordningar, svarar skriftligen eller e-post jag ska. Om inte vi är skyldiga att följa lagar och förordningar om personlig information eller andra lagar och förordningar som gäller vår verksamhet, så är det inte så.

Artikel 7 Om ändringen av denna sekretesspolicy Vi kan ändra innehållet i sekretesspolicyen efter behov. Om det ändras kommer det att läggas ut på denna tjänst.

1 juni 2018 musiccyma.me Person med ansvar för personlig informationshantering Representant Direktör Takanori Fujii