private-illness-cn

花粉症 [症状] 粘膜的过敏性炎症(流鼻涕) [效果] 抑制对花粉等的过敏反应。
鼻窦炎 [症状] 鼻塞,鼻涕呈黄色或变色。 [效果] 减少鼻窦的炎症。
胃 [症状] 消化不良,胃灼热 [效果] 改善症状
普通感冒 [症状] 感冒了的状态。 [效果] 抑制普通感冒的发展。

胃 [症状] 消化不良,胃灼热 [效果] 改善症状
特应性皮炎 [症状] 湿疹·瘙痒 [效果] 抑制湿疹。
神经腹痛 [症状] 紧张引起的腹痛(气体收集) [效果] 缓解紧张局势。\n正常化胃和肠道运动。
贫血 [症状] 头晕,敏感性冷,体重增加,疲劳 [效果] 改善甲状腺功能,增强全身新陈代谢。