Terms of service(nl)

Artikel 1 (Algemene voorwaarden) Deze servicevoorwaarden zijn diensten geleverd door Music Cyma, een applicatie voor akoestische therapie die wordt uitgevoerd door musiccyma.me (hierna “onze onderneming” genoemd) (hierna “de service” genoemd). De basisvoorwaarden voor gebruik zijn uiteengezet in het volgende.

Artikel 2 (Toepassing van deze Servicevoorwaarden) “Music Cyma Servicevoorwaarden” (hierna te noemen “deze Servicevoorwaarden”) is bedoeld voor iedereen die deze service gebruikt (hierna “Gebruiker” genoemd), en u gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en gebruikt deze service. 2 Help, gebruikshandleiding, notities enz. Met betrekking tot het gebruik van deze service maken deel uit van deze servicevoorwaarden. 3 We gaan ervan uit dat de gebruiker akkoord is gegaan met deze Servicevoorwaarden door “Music Cyma” -software te installeren of deze service te gebruiken. 4 Deze Servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op versies met een verbeterde versie van deze service.

Artikel 3 (Meldingsmethode) Mededeling van ons bedrijf aan de gebruiker gebeurt per e-mail · De methode om te beoordelen of ons bedrijf dit gepast acht, zoals e-mail mail, geschreven naar de service, schriftelijk formulier. (2) In gevallen waarin, in overeenstemming met de bepalingen van het vorige lid, wanneer kennisgeving van het Bedrijf aan de gebruiker wordt verzonden door het verzenden van e-mail of het plaatsen ervan op de Dienst, zal de kennisgeving aan de gebruiker een e-mail worden gestuurd of gepost op de Dienst. We gaan ervan uit dat het van kracht wordt vanaf de tijd.

Artikel 4 (Voorafgaande goedkeuring van wijzigingen in de Dienstinhoud) In het geval dat deze service geheel of gedeeltelijk in rekening is gebracht, moet de gebruiker een vergoeding betalen- gebaseerde service (hierna “betaalde service” genoemd) Als u niet op deze service solliciteert, nemen wij aan dat u eerder hebt ingestemd met het feit dat de hele of een deel van deze service onbruikbaar kan worden.

Artikel 5 (Lidmaatschapsregistratie) Indien u wenst een gebruiker gebruiken die zich heeft geregistreerd als lid van de Service (hierna “Lid”), de gebruiker registreert vooraf bepaalde informatie via procedures die door ons zijn voorgeschreven (hierna “ledenregistratie” genoemd), en de ID en het wachtwoord die nodig zijn voor gebruik van de service geleverd door ons (hierna te noemen “liddienst”) beperkt tot alleen leden (hierna “Gebruikersaccount” genoemd). 2 Ledenregistratie is voltooid wanneer ons bedrijf dit goedkeurt, en we zullen de gebruiker een gebruikersaccount toekennen als de lidmaatschapsregistratie is voltooid. 3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die is ingevoerd of verstrekt op het moment dat het lid zich registreert (hierna “registratiegegevens” genoemd). 4 We bieden geen lidmaatschapsdiensten aan als we besluiten dat ons bedrijf niet geschikt is, bijvoorbeeld wanneer de registratiegegevens onjuist zijn.

Artikel 6 (ID- en wachtwoordbeheer) Leden zijn verantwoordelijk voor het beheer van gebruikersaccounts. 2 We gaan ervan uit dat de gebruikersaccount die door ons bedrijf is uitgegeven alleen kan worden gebruikt door een specifiek lid dat de uitgifte van het gebruikersaccount heeft ontvangen en de toewijzing en verhuur aan de derde partij verbiedt. 3 Leden gaan ermee akkoord aansprakelijk te zijn jegens ons voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden in de geregistreerde gebruikersaccounts. 4 Als er enige twijfel bestaat over het ongeoorloofde gebruik van het gebruikersaccount, moet het lid onmiddellijk contact met ons opnemen.

Artikel 7 (Betaalde serviceaanvraag en gebruikstoeslag) In het geval van het aanvragen van het gebruik van de betaalde service, begrijpt en aanvaardt het lid de structuur van de betaalde service en de inhoud van de betaalde service, en door ons door ons opgegeven aanvraagformulier, ons bedrijf We zullen van toepassing zijn door de informatie te registreren die is opgegeven door. 2 In het geval dat het lid de aanvraag heeft gedaan op grond van het vorige lid en we hebben de intentie uitgesproken om toestemming te geven, zal een individuele overeenkomst betreffende de betaalde dienst worden opgesteld. 3 Leden betalen het door ons vastgestelde bedrag (hierna “gebruikstaks” genoemd) volgens de door ons aangegeven methode als tegenprestatie voor het gebruik van betaalde diensten. 4 Leden kunnen betaalde diensten gebruiken vanaf de dag dat we goedkeuren dat de betaling van gebruikskosten is voltooid (hierna “startdatum van het gebruik” genoemd). Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het terugbetalen, het verlengen van de bruikbare periode of het compenseren van iets anders, zelfs als de begindatum van ons lid is vertraagd als gevolg van onze betalingsbevestiging van gebruikskosten. Het lid moet dit van tevoren bevestigen. 5 Zelfs als deze dienst wordt beëindigd, is het lid verplicht om de volledige vergoeding te betalen voor de gebruiksvergoeding van de betaalde service die wordt gebruikt tot het einde van deze service.

Artikel 8 (intrekking) Als het lid wenst terug te treden uit het lidmaatschap, lid voert de opnameprocedure uit volgens onze voorgeschreven methode. 2 In het geval dat een lid de voorgaande alinea heeft geannuleerd, kunnen we naar eigen goeddunken de geregistreerde of gebruikte leden van de ledenservice verwijderen en kan het lid hiertegen geen bezwaar maken. 3 Als ons bedrijf onder een van de volgende items valt, zullen we ons gedwongen terugtrekken uit het lidmaatschap naar goeddunken van ons bedrijf. (1) Wanneer het lid de betaalde dienst gebruikt en de gebruikskosten niet binnen de voorgeschreven termijn betaalt (2) Wanneer duidelijk wordt dat de ledenregistratie is gedaan zonder rekening te houden met de door ons gedefinieerde methode ③ Wanneer we oordelen dat het ongepast door anderen 4 Leden worden betaald service ontregeld op het moment van opname Andere Wanneer er aansprakelijkheid en verplichting jegens ons bedrijf is, blijft het lid deze betalings- en andere verplichtingen na herroeping uitvoeren.

Artikel 9 (Gebruik van deze service) De gebruiker zal zorg voor de communicatieomgeving van communicatieterminals, communicatieapparatuur, enz. die nodig zijn om deze service voor eigen rekening en verantwoordelijkheid te gebruiken. Bovendien is de gebruiker verantwoordelijk voor de communicatiekosten enz. Die nodig zijn voor het gebruik van deze service. 2 Het geluid van deze service wordt niet gebruikt voor fysiotherapie. Daarom verschilt het van legitieme medische behandeling. Bevestig dat en gebruik het. 3 Wanneer de therapie in deze service wordt uitgevoerd, krijgt de gebruiker persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bedrijfsnaam / naam van de organisatie, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer van de financiële instelling, creditcard nummer, enz. dat een specifiek persoon kan onderscheiden door een of meer van hen te combineren, enz.), we zullen deze service met de nodige voorzichtigheid gebruiken om geen conversaties uit te voeren etc. 4 Als gevolg van overtreding van de voorgaande paragraaf, het privacybeleid afzonderlijk door ons gedefinieerd, is niet van toepassing.

Artikel 10 (Verboden wet van de gebruiker) Bij gebruik van deze service voert de gebruiker de volgende handelingen niet uit. ① handeling van het gebruik van deze dienst met illegaal doel ② handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten, portretrechten, publiciteitsrechten en andere rechten ③ handelingen die de privacy schenden ④ daden van laster, belediging of ingrijpen in het werk van anderen Handelingen (5) Handelingen die ertoe leiden voor misdaden zoals fraude (6) Handelingen die de wetten betreffende de preventie van ongeoorloofde toegang enz. overtreden, zoals daden die het bedrijfsleven hinderen (artikel 234-2 van het Wetboek van Strafrecht), inclusief schade aan elektronische computers, enz., ⑦ act of een schadelijk programma verzenden of aanbieden, zoals een computervirus of een aanbevolen actie ⑧ andere daden die in strijd zijn met andere criminele handelingen of wetten ⑨ een van ons bedrijf, Act om te knoeien met, persoonsinformatie te wissen ⑩ illegaal gebruik maken van faciliteiten van ons bedrijf, gebruikers en andere derde partijen, en de werking ervan te hinderen Acties te nemen ⑪ Alle verkoopactiviteiten die de status van deze gebruiker gebruiken zonder toestemming van ons bedrijf te verkrijgen ⑫ Handelingen die de wetten en voorwaarden van ons schenden e, etc. of openbare orde en goede zeden ⑬ Acties die de werking van deze service belemmeren of het vertrouwen van ons bedrijf schaden Handelingen zoals (14) Andere handelingen die we niet ongepast achten2 Als we schade ondervinden als gevolg van schending van onze Servicevoorwaarden etc., zullen we schadevergoeding kunnen eisen voor de gebruiker. 3 We kunnen het gebruik van deze service zonder voorafgaande kennisgeving opschorten als we redelijkerwijs hebben besloten dat de gebruiker de in lid 1 vermelde handelingen heeft uitgevoerd.

Artikel 11 (Beëindiging van de kwalificatie enz.) Als we oordelen dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, zullen we de gebruiker niet vooraf informeren, en op het moment van tijdelijk gebruik van alle of een deel van deze service voor die gebruiker. We zullen in staat om acties te ondernemen die wij gepast achten, zoals opschorting, toekomstig gebruik of het verbieden van ledenregistratie. 2 We kunnen het lidmaatschap schorsen in geval leden deze service niet gebruiken voor een bepaalde periode of wanneer ons bedrijf dit nodig acht.

Artikel 12 (uitbesteding) Wij kunnen indien nodig het geheel of een gedeelte van het werk uitbesteden, zoals systeemadministratie en vervanging van creditcardbetalingen enz.

Artikel 13 (Wijzigingen en annulering van deze service) In het geval dat het doel is om Als u deze service op de juiste manier beheert, zullen we de inhoud of specificaties van deze service niet wijzigen, stoppen of stoppen met het leveren van de service zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen. U kunt de nodige maatregelen treffen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid, zelfs als de gebruiker schade of nadeel ondervindt als gevolg van verandering, opschorting, annulering, enz.

Artikel 14 (Intellectuele eigendomsrechten) In deze service gaat u ermee akkoord dat we alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de door ons geleverde inhoud zullen bezitten. ons en de daaruit verkregen winsten. 2 Gebruiker is het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van het auteursrechtelijk beschermde materiaal, systeem enz. Gegenereerd in verband met deze service en deze service is eigendom van een derde partij die een licentie voor ons of ons bedrijf heeft. We zullen geen gebruikshandelingen doen zoals herdrukken, kopiëren, verzending, vertaling / aanpassing, wijziging / toevoeging, enz. voor welk doel dan ook. 3 Ingeval een geschil ontstaat in strijd met het vorige lid, zal de gebruiker het geschil op eigen kosten en verantwoordelijkheid oplossen en mag het geen schade toebrengen aan ons bedrijf of een derde.

Artikel 15 (Niet-garantie) We geven geen garantie voor elk van de volgende items. (1) Geen fouten of obstakels voor smartphones enz. Van gebruikers vanwege het gebruik van deze service ② Nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie enz. Die door deze service wordt geboden ③ De inhoud maakt geen inbreuk op de rechten van derden ④ boek De dienst is om permanent zijn ⑤ Om de betrouwbaarheid of de efficiëntie enz. van deze service te garanderen ⑥ Het gebruik van deze service voldoet aan de nodige items van de gebruiker ⑦ de onderbreking of fout komt niet voor bij het gebruik van deze service ⑧ verkregen via deze service Informatie die kan worden tevreden voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker

Artikel 16 (DISCLAIMER) Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebruikersomgeving van de smartphone-terminal, tabletterminal, pc, enz. enz. en wij zijn in het geheel niet verantwoordelijk. 2. We zijn niet verplicht om deze service te wijzigen, aan te passen, enz., Zelfs als de apparatuur, apparatuur of software die door de gebruiker wordt gebruikt niet geschikt is voor het gebruik van deze service. 3 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door inhoudsverandering, onderbreking of beëindiging van deze service. 4 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in geval van wanorde met betrekking tot het browsen van deze dienst als gevolg van onverwachte factoren. 5 We zijn niet verplicht om de inhoud van het taalonderwijs door deze service te controleren en op te slaan. 6 We zijn niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het leren van talen die deze service biedt. 7 Wij zijn helemaal niet verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot het bedrijf van de reclamebedrijven / settlement agent. 8 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de legaliteit, moraliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid met betrekking tot de website waarnaar wordt gelinkt vanaf elke pagina van deze service. 9 We zijn niet verplicht om versie-upgradeversie van deze service en ondersteuning voor deze service te bieden. 10 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door verslechtering van de weergavesnelheid van deze service of dit obstakel door overmatige toegang en andere onverwachte factoren. 11 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid, zelfs als er schade aan de gebruiker ontstaat doordat de gebruiker deze service niet kan gebruiken, ongeacht de reden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het optreden van schade veroorzaakt door het stelen van een 12 gebruikersaccount door een derde partij.

Artikel 17 (Annulering van deze Service, etc.) Wanneer een oorzaak zich voordoet in een van de volgende items bij de gebruiker, we stoppen of stoppen met het onmiddellijk gebruiken van deze service zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. U kunt uw lidmaatschap beperken of annuleren. ① u bent onderworpen aan een inbeslagneming, voorlopige inbeslagneming, voorlopige regeling, belastingteruggave, belastingrechtspraak, andere regeling van openbaar gezag, start van bedrijfsreorganisatieprocedures en civiele rehabilitatieprocedures, faillissement of veiling, of om bedrijfssaneringsprocedures in te leiden, civiele rehabilitatieprocedures of faillissement Bij het indienen van een petitie of het aanvragen van een dergelijke claim van een derde partij ② Bij het nemen van een besluit om kapitaal af te schaffen, zaken te veranderen of te ontbinden ③ Wanneer u achterstallige belastingen en heffingen ontvangt ④ Wanneer deze service Wanneer we oordelen dat onze compa

Artikel 18 (vergoeding van schade) Bij het verlenen van de service kunnen we een schadevergoeding eisen voor schade die is veroorzaakt door redenen die te wijten zijn aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 2. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze service. 3 Wij hebben de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf gemeld met betrekking tot het verlies van kansen die de gebruiker of andere derde partij heeft opgelopen, bedrijfsonderbreking en eventuele schade (inclusief indirecte schade of gederfde winst). Wij aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 19 (over veranderingen in gebruik, etc.) We kunnen de gebruiksvoorwaarden etc. van tijd tot tijd herzien. Na de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden enz., Zullen de herziene Servicevoorwaarden enz. Worden toegepast. Houd er rekening mee dat deze herziening geacht wordt van kracht te zijn in het geval dat we gebruikers op de hoogte brengen van deze Servicevoorwaarden.

Artikel 20 (Gebruiksvoorwaarden) Ook al zijn sommige bepalingen van deze Servicevoorwaarden ongeldig, het effect van andere bepalingen zal niet worden beïnvloed en de andere bepalingen zullen geldig zijn.

Artikel 21 (Toepasselijk recht) Deze Overeenkomst zal worden beheerst door de wetten van Japan.

Artikel 22 (Jurisdictie over jurisdictie) Voor geschillen die tussen ons en gebruikers ontstaan ​​in verband met deze Voorwaarden, is de rechtbank die rechtsmacht heeft over de locatie van ons bedrijf de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor de bevoegde rechtbank.

1 juni 2018