Terms of service(sv)

Artikel 1 (Användarvillkor) Dessa användarvillkor är tjänster som tillhandahålls av Music Cyma, en akustisk terapiapplikation som drivs av musiccyma.me (nedan kallat “vårt företag”) (nedan kallat “tjänsten”). De grundläggande användningsvillkoren anges i följande.

Artikel 2 (Användning av dessa användarvillkor) “Music Cyma användarvillkor” (nedan kallade “dessa användarvillkor”) är avsett för alla som använder denna tjänst (hädanefter kallad “Användare”), och du godkänner dessa användarvillkor och använder den här tjänsten. 2 Hjälp, använd guide, anteckningar mm om användningen av denna tjänst utgör en del av dessa användarvillkor. 3 Vi antar att användaren har kommit överens om dessa användarvillkor genom att installera programvaran “Music Cyma” eller använda den här tjänsten. 4 Dessa användarvillkor gäller även versionsuppgraderad version av denna tjänst.

Artikel 3 (Notifieringsmetod) Meddelande från vårt företag till användaren görs via e-post · Metoden att bedöma att vårt företag anser det lämpligt, till exempel e- post, skrivet till tjänsten, skriftlig form. (2) I de fall då, i enlighet med bestämmelserna i föregående stycke, när meddelandet från företaget till användaren skickas genom att skicka e-post eller posta det på Tjänsten, ska meddelandet till användaren skickas e-post eller publiceras på Tjänsten respektive. Vi antar att det kommer att träda i kraft från tiden.

Artikel 4 (Förhandsgodkännande för ändringar i serviceinnehållet) Om hela eller en del av denna tjänst har debiterats ska användaren betala en avgift baserad tjänst (nedan kallad betald tjänst) Om du inte ansöker om denna tjänst antar vi att du tidigare har godkänt att hela eller en del av denna tjänst kan bli oanvändbar.

Artikel 5 (Medlemskapsregistrering) Om du vill använd en användare som har registrerat sig som medlem av tjänsten (nedan kallad medlem), registrerar användaren förbestämd information genom förfaranden som föreskrivs av oss (nedan kallad “medlemsregistrering”) och det ID och lösenord som är nödvändigt för använder tjänsten tillhandahållen av oss (nedan kallad medlemstjänst) begränsad till medlemmar (nedan kallad användarkonto). 2 Medlemsregistrering ska fyllas i när vårt företag godkänner detta och vi ger användarkonto till användaren om medlemsregistreringen är klar. 3 Användaren ska ansvara för innehållet i information som angivits eller tillhandahållits vid medlemsregistreringen (nedan kallad “registreringsinformation”). 4 Vi kan inte erbjuda medlemskapstjänster när vi bestämmer oss för att vårt företag inte är lämpligt, till exempel när registreringsinformation är inkorrekt.

Artikel 6 (ID och lösenordshantering) Medlemmarna ska ansvara för hanteringen av användarkonton. 2 Vi antar att användarkontot utfärdat av vårt företag endast kan användas av en viss medlem som mottog utgivandet av användarkontot och förbjuder uppdraget och hyra till tredje part. 3 Medlemmar är överens om att vara ansvariga för oss för aktiviteter eller handlingar som uppträder i registrerade användarkonton. 4 Om det råder några tvivel om obehörig användning av användarkontot, ska medlemmen omedelbart kontakta oss.

Artikel 7 (Betalningsansökan och användningsavgift) Vid begäran om användning av betald tjänst förstår och godkänner medlemmen strukturen för den betalda tjänsten och innehållet i den betalda tjänsten och genom vårt ansökningsformulär som anges av oss, vårt företag Vi kommer att ansöka genom att registrera den information som anges av. 2 Om medlemmen har gjort ansökan enligt föregående stycke och vi har för avsikt att ge sitt samtycke ska ett individuellt avtal beträffande den betalda tjänsten fastställas. 3 Medlemmarna ska betala det belopp som vi bestämmer separat (nedan kallat “användningsavgift”) i enlighet med den metod som anges av oss som ersättning för användningen av betalda tjänster. 4 Medlemmar ska kunna använda betalda tjänster från den dag vi godkänner att betalning av användningsavgifter har slutförts (nedan kallat “startdatum”). Observera att vi inte är ansvariga för att återbetala det, förlänga den användbara perioden eller kompensera något annat, även om vår medlems startdatum för användning är försenad till följd av vår betalningsbekräftelse på användningsavgifter. Medlemmen ska bekräfta detta i förväg. 5 Även om tjänsten är avslutad ska medlemmen vara skyldig att betala hela avgiften för användningsavgiften för den betalda tjänst som användes fram till slutet av denna tjänst.

Artikel 8 (återkallande) Om medlemmen vill dra tillbaka sig från medlemskapet medlemmet ska utföra uttagsproceduren i enlighet med vår föreskrivna metod. 2 Om en medlem har avbrutit föregående stycke kan vi ta bort den information som registrerats eller användes i medlemstjänsten efter eget gottfinnande och medlemmen kan inte göra invändningar mot den. 3 Om vårt företag faller under något av följande punkter, kommer vi med våld att dra tillbaka från medlemskapet enligt vårt företags eget gottfinnande. (1) När medlemmen använder betaltjänst och inte betalar användningsavgiften enligt föreskriven tidsfrist (2) När det blir klart att medlemsregistreringen har gjorts utan hänsyn till den metod som definieras av oss ③ När vi bedömer att det är olämpligt av andra 4 Medlemmar är betalda tjänsten ouppskjutna vid tidpunkten för återkallandet Annat När ansvaret och skyldigheten för vårt företag föreligger ska medlemmen fortsätta att bära dessa betalningar och andra skyldigheter efter återkallandet.

Artikel 9 (Användning av denna tjänst) Användaren ska ordna kommunikationsmiljön för kommunikationsterminaler, kommunikationsutrustning etc. som är nödvändiga för att använda denna tjänst på egen bekostnad och ansvar. Dessutom är användaren ansvarig för kommunikationskostnaden etc. som behövs för att använda denna tjänst. 2 Ljudet som tillhandahålls av denna tjänst används inte för fysioterapi. Därför skiljer sig den från legitim medicinsk behandling. Vänligen bekräfta det och använd det. 3 När terapin i den här tjänsten kommer användaren att få personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, företagsnamn / organisationsnamn som tillhör, företagsnamn, kontonummer för finansinstitut, kreditkort antal, etc. som kan särskilja en viss individ genom att kombinera en eller flera av dem etc.), kommer vi att använda denna tjänst med försiktighet att inte genomföra konversation etc. 4 Som ett resultat av brott mot föregående punkt, definierad av oss gäller inte.

Artikel 10 (Användares förbjudna lag) Vid användning av denna tjänst ska användaren inte utföra följande handlingar. ① agera att använda denna tjänst med olagligt syfte ② agera intrång i immateriella rättigheter, porträtträttigheter, publicitetsrättigheter och andra rättigheter ③ handlingar som kränker privatlivet ④ handlingar av illa handlingar, förolämpningar eller störande av andras arbete (a) handlingar till brott som bedrägerier (6) Åtgärder som bryter mot lagar om förebyggande av obehörig tillgång mm, såsom handlingar som hindrar affärer (artikel 234-2 i strafflagen), inklusive skador på elektroniska datorer etc., ⑦ handling av skicka eller tillhandahålla ett skadligt program som ett datavirus eller en rekommenderad åtgärd ⑧ andra handlingar som strider mot andra brott eller andra handlingar ⑨ något av vårt företag, agera för att manipulera, radera personuppgifter ⑩ olagligt utnyttja våra företag och andra tredje parter, och hindra driften av dem. Åtgärder som ska vidtas. ⑪ All försäljningsverksamhet som använder denna användares status utan att godkänna vårt företag. ⑫ Rättsakter som bryter mot lagar, villkor för oss e, etc. eller allmän ordning och moral ⑬ Åtgärder som hindrar driften av denna tjänst eller skadar företagets förtroende Åtgärder som (14) Andra handlingar som vi anser inte olämpliga 2 Om vi ​​lider skada på grund av brott mot våra användarvillkor etc., kommer vi att kunna göra anspråk på skadestånd för användaren. 3 Vi kommer att kunna avbryta användningen av denna tjänst utan föregående meddelande om vi rimligen bestämde oss för att användaren utför de handlingar som anges i punkt 1.

Artikel 11 (upphörande av kvalifikationer etc.) Om vi ​​bedömer att användaren bryter mot dessa användarvillkor, kommer vi inte att informera användaren i förväg, och vid tillfällig användning av hela eller delar av denna tjänst för den användaren ska vi vara kunna vidta åtgärder som vi anser lämpliga, till exempel upphävande, framtida användning eller förbud mot medlemsregistrering. 2 Vi kan avbryta medlemskapet om medlemmarna inte använder denna tjänst under en viss tid eller när vårt företag anser det nödvändigt.

Artikel 12 (outsourcing) Vi kan outsourca hela eller delar av arbetet efter behov, som systemadministration och kredit ersättning för kortbetalning etc., om nödvändigt.

Artikel 13 (Ändringar och annullering av denna tjänst) Om ändamålet är att hantera den här tjänsten korrekt, ändrar vi inte innehållet eller specifikationerna för denna tjänst, slutar eller slutar tillhandahålla tjänsten utan att anmäla användaren i förväg Du kan vidta nödvändiga åtgärder. Vi tar inget ansvar även om skada eller nackdel uppstår för användaren på grund av förändring, upphävande, annullering etc.

Artikel 14 (Immateriella rättigheter) I denna tjänst accepterar du att vi kommer att ha alla immateriella rättigheter relaterade till innehåll som tillhandahålls av oss och de erhållna vinsterna. 2 Användare är upphovsrätten och andra immateriella rättigheter för upphovsrättsskyddat material, system etc som genereras i samband med denna tjänst och denna tjänst tillhör tredje part som licensieras till oss eller vårt företag. Vi gör inga användningshandlingar som förtryck, kopiering, överföring, översättning / anpassning, ändring / tillägg, etc. för något ändamål. 3 Om en tvist uppstår i strid med föregående punkt ska användaren lösa tvisten på egen bekostnad och ansvar och får inte skada vårt företag eller någon tredje part.

Artikel 15 (Non-Guarantee) Vi gör ingen garanti för var och en av följande saker. (1) Inga fel eller hinder för användarnas smarta telefoner etc. på grund av användningen av denna tjänst ② Noggrannhet och fullständighet av informationen etc. som tillhandahålls av denna tjänst ③ Innehållet strider inte mot tredje parts rättigheter ④ boken Tjänsten är att vara permanent ⑤ För att garantera tillförlitligheten eller effektiviteten etc av denna tjänst ⑥ Användningen av denna tjänst uppfyller användarens nödvändiga uppgifter ⑦ Avbrytandet eller felet uppstår inte vid användningen av denna tjänst ⑧ som erhållits genom denna tjänst Information som kan vara nöjd uppfyller användarens förväntningar

Artikel 16 (DISCLAIMER) Vi är inte ansvariga alls för användarens miljö av smartphone terminal, tabletterminal, PC etc etc och vi är inte ansvariga alls. 2. Vi åtar oss inte skyldighet att ändra, ändra osv. Denna tjänst även om den utrustning, utrustning eller programvara som användaren använder inte är lämplig för att använda denna tjänst. 3 Vi tar inget ansvar för eventuella skador som orsakats av innehållsändring, avbrott eller upphörande av denna tjänst. 4 Vi tar inget ansvar i händelse av oordning när det gäller att surfa på den här tjänsten på grund av oväntade faktorer. 5 Vi kommer inte vara skyldiga att kontrollera och spara innehållet i språkinlärning som tillhandahålls av denna tjänst. 6 Vi är inte ansvariga för tillförlitligheten och noggrannheten i språkinlärning som tillhandahålls i denna tjänst. 7 Vi är inte ansvariga för frågor som gäller reklamföretaget / avvecklingsföretaget alls. 8 Vi tar inget ansvar för laglighet, moral, tillförlitlighet, noggrannhet avseende webbplatsen som är länkad från varje sida av denna tjänst. 9 Vi är inte skyldiga att tillhandahålla versionsuppgraderingsversion av den här tjänsten och support för den här tjänsten. 10 Vi tar inget ansvar för skador som orsakas av försämrad visningshastighet för denna tjänst eller hinder på grund av överdriven åtkomst och andra oväntade faktorer. 11 Vi tar inget ansvar även om skador på användaren uppstår på grund av att användaren inte kan använda denna tjänst oberoende av orsaken. Vi tar inget ansvar för förekomsten av skador som orsakas av att en tolv stöld av 12 användarkonto har skett.

Artikel 17 (Annullering av denna tjänst etc.) När en orsak uppstår i någon av följande saker hos användaren, vi slutar eller slutar använda denna tjänst omedelbart utan att anmäla användaren. Du kan begränsa eller kan avbryta ditt medlemskap. ① Du är föremål för ett anfall, ett provisoriskt beslag, en provisorisk disposition, en skattelättnadshandling, en disposition av skattemyndighet, annan disposition av offentlig myndighet, start av företagsreorganisationsförfaranden och civilrättsliga rehabiliteringsförfaranden, konkurs eller auktion eller att inleda företagsomorganisationsförfaranden, civila rehabiliteringsförfaranden eller konkurs När du gör en framställan eller gör en framställan för ett sådant krav från en tredje part ② När du fattar en resolution om att avskaffa kapital, avskaffa eller byta verksamhet eller lösa upplösning ③ När du får brott i skatter och avgifter ④ När denna tjänst När vi bedömer att vår kompa

Artikel 18 (Ersättning för skadestånd) Vid tillhandahållande av Tjänsten kan vi begära skadestånd för skador som orsakas av användarens ansvar. 2. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas av användningen av denna tjänst. 3 Vi har anmält möjligheten till sådan skada i förväg om förlust av möjligheter som inträffat för användaren eller annan tredje part, avbrott i verksamheten och eventuella skador (inklusive indirekt skada eller förlorad vinst) Vi tar inte heller något ansvar.

Artikel 19 (Om ändringar i användningsvillkor etc.) Vi kan eventuellt ändra användarvillkor etc. från tid till annan. Efter ändringen av användarvillkoren etc. ska de reviderade användarvillkoren etc. tillämpas. Observera att denna översyn ska anses ha trätt i kraft om vi meddelar användarna av dessa användarvillkor.

Artikel 20 (Användarvillkor) Även om vissa bestämmelser i dessa användarvillkor är ogiltiga, påverkas effekten av andra bestämmelser kommer inte att påverkas och de övriga bestämmelserna kommer att vara giltiga.

Artikel 21 (Lagstiftning) Denna överenskommelse ska styras av Japans lagar. Artikel 22 (Domstols behörighet) För tvister som uppstår mellan oss och användarna i samband med dessa Villkor skall domstolen som har behörighet över vårt företags lokalisering vara domstolen i första instans före domstol med behörig jurisdiktion.

Jun 1, 2018