Terms of service(th)

ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นบริการของ Music Cyma ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นการรักษาด้วยเสียงที่ดำเนินการโดย musiccyma.me (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท ของเรา”) (ต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”) ข้อกำหนดการใช้งานขั้นพื้นฐานจะระบุไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

ข้อ 2 (การใช้ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้) “ข้อกำหนดในการให้บริการของ Music Cyma” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดในการให้บริการ”) สำหรับผู้ใช้บริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) และคุณยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานและใช้บริการนี้ 2 ความช่วยเหลือการใช้คู่มือบันทึกย่อเกี่ยวกับการใช้บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ 3 สมมติว่าผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชัน “Music Cyma” หรือใช้บริการนี้ 4 ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ใช้กับรุ่นที่อัปเกรดแล้วของบริการนี้

ข้อ 3 (วิธีการแจ้ง) หนังสือแจ้งจาก บริษัท ของเราถึงผู้ใช้ทางอีเมล – วิธีการตัดสินว่า บริษัท ของเราเห็นว่าเหมาะสมเช่นอีเมลเขียนขึ้นเพื่อให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร (2) ในกรณีที่เป็นไปตามบทบัญญัติของวรรคก่อนเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก บริษัท ต่อผู้ใช้โดยการส่งอีเมลหรือโพสต์ข้อความลงในบริการจะมีการส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ หรือโพสต์ในบริการตามลำดับเราจะถือว่าว่าจะมีผลตั้งแต่เวลา

ข้อ 4 (การอนุมัติล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในบริการ) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนี้ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการตามค่าธรรมเนียม (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการแบบชำระเงิน”) หากคุณไม่สมัครขอใช้บริการนี้ เราสมมติว่าคุณได้อนุมัติก่อนหน้านี้ว่าอาจมีการใช้งานไม่ได้หรือบางส่วนของบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามขั้นตอนที่เรากำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การลงทะเบียนสมาชิก”) หากท่านต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิก “) และ ID และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการจากเรา (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า” บริการสมาชิก “) จำกัด เฉพาะสมาชิกเท่านั้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า” บัญชีผู้ใช้ “) 2 การลงทะเบียนสมาชิกจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ บริษัท ของเราอนุมัติและเราจะให้บัญชีผู้ใช้แก่ผู้ใช้ในกรณีที่การลงทะเบียนเป็นสมาชิกเสร็จสิ้น 3 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูลที่ป้อนหรือระบุไว้ในเวลาที่มีการลงทะเบียนสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลการลงทะเบียน”) 4 เราไม่อาจให้บริการสมาชิกเมื่อเราตัดสินใจว่า บริษัท ของเราไม่เหมาะสมเช่นเมื่อข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

ข้อ 6 (การจัดการรหัสและรหัสผ่าน) สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการจัดการบัญชีผู้ใช้ 2 สมมติว่าบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดย บริษัท ของเราสามารถใช้โดยเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการออกบัญชีผู้ใช้และห้ามไม่ให้มอบหมายและให้เช่าแก่บุคคลที่สาม 3 สมาชิกตกลงที่จะรับผิดต่อเราสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 4 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสมาชิกควรติดต่อเราทันที

ข้อ 7 (ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการ) ในกรณีที่ต้องการใช้บริการแบบชำระเงินสมาชิกเข้าใจและเห็นชอบโครงสร้างบริการชำระเงินและเนื้อหาของบริการชำระเงินและตามแบบฟอร์มที่ บริษัท ฯ กำหนด เราจะสมัครโดยการลงทะเบียนข้อมูลที่ระบุโดย 2 ในกรณีที่สมาชิกได้ยื่นคำร้องตามวรรคก่อนและได้ให้ความยินยอมแล้วจะต้องมีการกำหนดสัญญาแต่ละฉบับเกี่ยวกับบริการที่ชำระเงิน 3 สมาชิกจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่เรากำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการใช้งาน”) ตามวิธีการที่เรากำหนดไว้สำหรับการใช้บริการแบบชำระเงิน 4 สมาชิกจะสามารถใช้บริการแบบชำระเงินได้นับตั้งแต่วันที่เราอนุมัติการชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานเสร็จสิ้น (ต่อไปจะเรียกว่า “วันเริ่มใช้งาน”) โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินการขยายระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้หรือชดเชยสิ่งอื่นได้แม้ว่าวันเริ่มต้นการใช้งานของสมาชิกของเราจะล่าช้าเนื่องจากการยืนยันการชำระเงินของค่าธรรมเนียมการใช้งานสมาชิกจะต้องยอมรับเรื่องนี้ล่วงหน้า 5 แม้ว่าบริการนี้จะสิ้นสุดลงสมาชิกจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระเงินที่ใช้จนกระทั่งสิ้นสุดการให้บริการนี้

ข้อ 8 (ถอนเงิน) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสมาชิกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 2 ในกรณีที่สมาชิกได้ยกเลิกวรรคก่อนเราสามารถลบข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือใช้บริการสมาชิกได้ตามดุลยพินิจของเราและสมาชิกไม่สามารถคัดค้านได้ 3 หาก บริษัท ของเราอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เราจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกโดยอยู่ภายใต้การพิจารณาของ บริษัท ของเรา (1) เมื่อสมาชิกใช้บริการชำระเงินและไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานตามกำหนดที่กำหนด (2) เมื่อเห็นได้ชัดว่าการลงทะเบียนสมาชิกได้กระทำขึ้นโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่เรากำหนดไว้③เมื่อเราตัดสินว่าเป็นเช่นนั้น ไม่เหมาะสมกับผู้อื่น 4 สมาชิกจะได้รับการชำระเงินค่าบริการที่ยังไม่ค้างชำระในขณะที่ถอนตัวอื่น ๆ เมื่อมีหนี้สินและภาระผูกพันกับ บริษัท ของเราสมาชิกจะยังคงต้องรับภาระการชำระเงินและภาระผูกพันอื่น ๆ ต่อไปหลังจากที่เบิกถอนแล้ว

ข้อ 9 (การใช้บริการนี้) ผู้ใช้ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการติดต่อสื่อสารของเทอร์มินัลการสื่อสารอุปกรณ์การสื่อสาร ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการนี้ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้บริการนี้ 2 เสียงที่จัดให้โดยบริการนี้ไม่ได้ใช้สำหรับกายภาพบำบัด ดังนั้นจึงแตกต่างจากการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย โปรดรับทราบและใช้งาน (ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดชื่อ บริษัท / ชื่อองค์กรที่เป็นชื่อ บริษัท เลขที่บัญชีสถาบันการเงินบัตรเครดิต หมายเลขอื่น ๆ ที่สามารถแยกแยะบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยการรวมหนึ่งหรือหลายคน ฯลฯ ) เราจะใช้บริการนี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการสนทนาเป็นต้น 4 เป็นผลจากการละเมิดในย่อหน้าก่อนหน้านโยบายส่วนบุคคลแยกต่างหาก ที่กำหนดโดยเราไม่ใช้

ข้อ 10 (พระราชบัญญัติที่ห้ามใช้โดยผู้ใช้) เมื่อใช้บริการนี้ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ ①การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิในแนวตั้งสิทธิในการประชาสัมพันธ์และสิทธิอื่น ๆ ③การกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว④การกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแทรกแซงการทำงานของผู้อื่นการกระทำ (5) การกระทำที่นำไปสู่ (6) การกระทำที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ เช่นการกระทำที่ขัดขวางธุรกิจ (มาตรา 234-2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) รวมถึงความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น⑦การกระทำของ การส่งหรือจัดเตรียมโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการดำเนินการที่แนะนำ⑧การกระทำอื่นใดที่เป็นการละเมิดต่อการกระทำผิดทางอาญาอื่น ๆ หรือกฎหมาย⑨ บริษัท ใด ๆ ของ บริษัท ของเรากระทำการกับข้อมูลลบข้อมูลของบุคคลใด ๆ ⑩ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ บริษัท ผู้ใช้ของเราอย่างผิดกฎหมาย และบุคคลที่สามอื่น ๆ และขัดขวางการดำเนินงานกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ⑪กิจกรรมการขายทั้งหมดที่ใช้สถานะของผู้ใช้รายนี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก บริษัท ของเรา⑫การกระทำที่ละเมิดกฎหมายข้อกำหนดของเรา e) ระเบียบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน⑬การกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของบริการนี้หรือทำให้ บริษัท ของเราไว้ใจได้เช่น (14) การกระทำอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม 2 หากเราประสบความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ฯลฯ เราจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับผู้ใช้ 3 เราจะสามารถระงับการใช้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากเราตัดสินใจอย่างเหมาะสมว่าผู้ใช้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรค 1 หากเราตัดสินว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เราจะไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าและในขณะที่ใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับผู้ใช้รายนั้นเราจะเป็นเช่นนั้น สามารถดำเนินการที่เราเห็นสมควรเช่นการระงับการใช้งานในอนาคตหรือการห้ามลงทะเบียนสมาชิก 2 เราอาจระงับการเป็นสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไม่ใช้บริการนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งหรือเมื่อ บริษัท ของเราเห็นว่าจำเป็น

ข้อ 12 (outsourcing) เราสามารถ outsource งานทั้งหมดหรือบางส่วนตามความจำเป็นเช่นการบริหารระบบและการทดแทนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเป็นต้นหากจำเป็น

ข้อ 13 (การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการนี้) ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการบริการนี้อย่างถูกต้องเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อกำหนดของบริการนี้หยุดหรือหยุดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าคุณสามารถดำเนินการได้ มาตรการที่จำเป็น เราไม่รับผิดชอบใด ๆ แม้ว่าความเสียหายหรือข้อเสียจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการระงับการยกเลิกเป็นต้น

ข้อ 14 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ในบริการนี้คุณยอมรับว่าเราจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราให้ไว้และผลกำไรที่ได้รับจากบริการนี้ 2 ผู้ใช้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ระบบที่สร้างขึ้นจากบริการนี้และบริการนี้เป็นของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้เราหรือ บริษัท ของเราเราจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการพิมพ์ซ้ำ, การแปล / การดัดแปลงแก้ไข / เพิ่ม ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ 3 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นในการละเมิดวรรคก่อนผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อพิพาทด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเองและจะไม่ให้ความเสียหายกับ บริษัท หรือบุคคลที่สาม

ข้อ 15 (การไม่รับประกัน) เราไม่รับประกันใด ๆ สำหรับรายการดังต่อไปนี้ (1) ไม่ผิดพลาดหรืออุปสรรคในการมาร์ทโฟนของผู้ใช้อื่น ๆ เนื่องจากการใช้บริการนี้ความแม่นยำ②และครบถ้วนของข้อมูล ฯลฯ ให้โดยบริการนี้③เนื้อหาจะไม่ละเมิดสิทธิของส่วนที่สาม④จองบริการคือการ จะ⑤ถาวรเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือหรือ ฯลฯ ประสิทธิภาพของบริการนี้⑥การใช้บริการนี้เป็นไปตามรายการที่จำเป็นของผู้ใช้⑦หยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นในการใช้บริการนี้⑧ที่ได้รับผ่านข้อมูลบริการนี้ที่สามารถเป็น พอใจตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ข้อ 16 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ) เราไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของสมาร์ทโฟนเทอร์มินัลแท็บเล็ตพีซี ฯลฯ ฯลฯ และเราไม่รับผิดชอบเลย 2. เราไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง ฯลฯ บริการนี้แม้ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ใช้ไม่เหมาะที่จะใช้บริการนี้ 3 เราไม่รับรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการหยุดชะงักหรือการสิ้นสุดของบริการนี้ 4 เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียกดูบริการนี้เนื่องจากปัจจัยที่ไม่คาดคิด 5 เราจะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบและบันทึกเนื้อหาของการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับจากบริการนี้ 6 เราไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการเรียนรู้ภาษาที่ให้ไว้ในบริการนี้ 7 เราจะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ บริษัท ตัวแทนโฆษณา / บริษัท ตัวแทนการชำระบัญชี 8 เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายศีลธรรมความน่าเชื่อถือและความถูกต้องเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากแต่ละหน้าของบริการนี้ 9 เราไม่จำเป็นต้องให้บริการอัปเกรดเวอร์ชันนี้และสนับสนุนบริการนี้ 10 เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของความเร็วในการแสดงผลของบริการหรืออุปสรรคนี้เนื่องจากการเข้าถึงที่มากเกินไปและปัจจัยที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ 11 เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ แม้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดความเสียหายที่เกิดจากการขโมยบัญชีผู้ใช้ 12 บัญชีโดยบุคคลที่สาม

ข้อ 17 การยกเลิกบริการนี้เป็นต้นเมื่อสาเหตุใดเกิดขึ้นในรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ที่ผู้ใช้เราหยุดหรือหยุดใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบคุณสามารถ จำกัด หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ ①คุณอาจมีการจับกุมยึดชั่วคราวชั่วคราว, การกระทำผิดกฎหมายภาษีจำหน่ายจำหน่ายของศาลภาษีจำหน่ายอื่น ๆ ของผู้มีอำนาจของประชาชนที่เริ่มต้นของการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพทางแพ่งล้มละลายหรือการประมูลหรือเพื่อเริ่มต้นการดำเนินของ บริษัท ปรับโครงสร้าง การดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพทางแพ่งหรือล้มละลายเมื่อมีการยื่นคำร้องหรือการทำคำร้องขอเรียกร้องดังกล่าวจากบุคคลที่สาม②เมื่อทำให้มีมติให้ยกเลิกเงินทุนยกเลิกหรือเปลี่ยนธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาที่จะละลาย③เมื่อคุณได้รับการกระทำผิดในภาษีอากร④เมื่อ บริการนี้เมื่อเราตัดสินว่า บริษัท หรือบุคคลที่สามของเราอาจประสบความเสียหายเช่นการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์และการส่งอีเมลจำนวนมากโดยใช้⑤เมื่อ บริษัท ของเราไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านทางอีเมล⑥ข้อตกลงนี้เป็นต้น⑦นอกจากนี้เมื่อ เราเห็นว่าจำเป็น 2 เกี่ยวกับมาตรการที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน – เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ความสามัคคีแก่บุคคลที่สามรายอื่น

ข้อ 18 (ค่าชดเชยความเสียหาย) ในการให้บริการเราอาจขอความเสียหายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุผลที่ผู้ใช้รับผิดชอบ 2. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการนี้ 3 เราได้แจ้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นการหยุดชะงักทางธุรกิจและความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายทางอ้อมหรือผลกำไรที่สูญหาย) ล่วงหน้านอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

ข้อ 19 (เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงการใช้งาน ฯลฯ ) เราอาจแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเป็นครั้งคราว หลังจากที่มีการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการแล้วให้ใช้ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงใหม่เป็นต้น โปรดทราบว่าการแก้ไขนี้จะถือว่ามีผลใช้บังคับในกรณีที่เราแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ข้อ 20 (ข้อกำหนดในการใช้งาน) แม้ว่าบทบัญญัติบางข้อของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ถูกต้องผลกระทบของบทบัญญัติอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบและบทบัญญัติอื่น ๆ จะมีผลบังคับใช้

ข้อ 21 (กฎหมายที่ใช้บังคับ) ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 22 (เขตอำนาจศาล) สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ศาลที่มีเขตอำนาจในตำแหน่งของ บริษัท ของเราจะเป็นศาลชั้นต้นก่อนศาลมีอำนาจ

1 มิถุนายน 2018