What is Music Cyma

 ThailandUKJapanFranceSpainItalyMalaysiaMyanmarNepal

タイ

1.เราจะขอแนะนำ Music Cyma การรักษาโรคด้วยเสียงดนตรี 

image

2.คุณรู้หรือไม่ ในทุกๆวันร่างกายของเรากำลังบรรเลงดนตรีอยู่ 

ボディ音

3.อวัยวะต่างๆในร่างกาย(เช่น กระเพาะ ตับ หัวใจ ฯลฯ) จะมีคลื่นความถี่เสียงที่มีลักษณะเฉพาะ หากสภาพร่างกายแย่ลง คลื่นความถี่เสียงของอวัยวะเหล่านั้นก็จะแย่ลงตามไปด้วย

 

胃音2

4.คุณรู้จักส้อมเสียงหรือไม่ บางคนอาจเคยเรียนสมัยที่ยังเป็นนักเรียน ส้อมเสียงนั้น ถ้าเคาะส้อมเสียงก้านหนึ่ง อีกก้านหนึ่งก็จะสั่นและมีเสียงตามด้วย

 

音叉

5.เราจะใช้กฎส้อมเสียงนี้มาบำบัดสภาพร่างกายที่กำลังย่ำแย่ โดยใช้เสียงกระตุ้นอวัยวะภายใน  เสียงดนตรีจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง เมื่อร่างกายฟื้นฟูตัวเองให้ดีขึ้นแล้ว คลื่นความถี่เสียงของอวัยวะภายในก็จะกลับมามีสภาพปกติดังเดิม 

 

胃ケア―

  TOP

UK

1. I will introduce you the Cyma, an acoustic treatment.

image

2. Body plays sounds.

ボディ音

3. Every organ (stomach, liver, heart etc.) has its own sound (frequency). When your body is not in good condition, sound (frequency) of each organ becomes bad.

胃音2

4. Do you know the tuning fork? Maybe you learned that when you were in school. If you ring one of the pronged forks, the other resonates.

音叉

5. By applying the tuning fork  principle, you can self-heal by applying the sound over the organs which are not in good condition. Sounds (frequencies) of organs will become normal again because of the resonance.
 

胃ケア―

TOP

japan

1.音響治療のサイマを紹介します。

image

2.体は音を奏でている。

ボディ音

3.臓器(胃・肝臓・心臓:etc.)独自の音(周波数)がある。体の調子が悪くなると、各臓器の音(周波数)が悪くなる。

胃音2

4.学校で習った音叉(おんさ)を覚えていますか?2つの音叉(おんさ)の片方を鳴らすと、もう一方の音叉(おんさ)が共鳴することを。

音叉

5.音叉(おんさ)原理を使って体調が悪い臓器に音を当てると自己回復を促進する効果がある。効果として自己回復力を向上させて臓器を正しい音(周波数)に戻るように促す。
胃ケア―

TOP

France

1.Je vais vous présenter le système acoustique Cyma

image

2.Le corps joue des sons

ボディ音

3.Tous les organes (estomac, foi , cœur,..etc.) ont leur propre son (fréquence ).Quand le corps n’est pas en bonne condition ,le son (fréquence ) de chaque organe devient mauvais .

胃音2

4.Connaissez-vous le diapason? Peut-être que vous avez appris ce que c’était lorsque vous étiez à l’école. Si vous en faites sonner une des fourches, les autres résonneront.

音叉

5.En appliquant le principe de diapason, vous pouvez vous autosoigner en appliquant le son sur les organes qui ne sont pas en bonne santé. Sons (fréquences) des organes deviendront normaux en raison de la résonance.

 

胃ケア―

 

 

TOP

Spain

1. Te introduciré a Cyma, un tratamiento acústico.

image

2. El cuerpo produce sonidos.

ボディ音

3. Todos los órganos(estómago, hígado, corazón, etc.) tiene sus propios sonidos(y frecuencia).Cuando el cuerpo esta en mala condición , cada organo con su sonido(frecuencia) cambia de mala manera.

胃音2

4. Conoces un diapasón? Tal vez lo conociste en la escuela. Si lo haces vibrar una de las puntas, la otra resuena.

音叉

5. Al aplicar el principio del diapasón, uno puede curarse  por tratamiento propio si se aplica  sonido en los órganos que no están en buena condición. Los sonidos)frecuencias) de los órganos volverán a su estado normal por la resonancia.
 

胃ケア―

TOP

Italy

1. Vi presento la terapia sonora.

image

2. Il fisico emette dei suoni.

ボディ音

3. Gli organi ( lo stomaco, il fegato,il cuore ecc.) hanno una  loro frequenza del suono.Quando uno sta male, il suono del’organo ( frequenza) tende a peggiorare.

胃音2

4. Ci ricordiamo il diapason?  Quando suona 1 dei 2 diapason, anche l’altro prende la risonanza..

音叉

5. Utilizzando questo meccanismo,  si puo correggere “ la frequenza sbagliata” facendogli ascoltare quella giusta che aiuta  il ristabilimento degli organi..
 

胃ケア―

TOP

Malaysia

1. I will introduce you the Cyma, an acoustic treatment.

image

2. Body plays sounds.

ボディ音

3. Every organ (stomach, liver, heart etc.) has its own sound (frequency). When your body is not in good condition, sound (frequency) of each organ becomes bad.

胃音2

4. Do you know the tuning fork? Maybe you learned that when you were in school. If you ring one of the pronged forks, the other resonates.

音叉

5. By applying the tuning fork  principle, you can self-heal by applying the sound over the organs which are not in good condition. Sounds (frequencies) of organs will become normal again because of the resonance.
 

胃ケア―

 

TOP

Myanmar

၁။  အႀကားအာရုံ ျဖင့္ ကုသနည္းကို မိတ္ဆက္ပါမည္။

image

၂။ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဂီတသံမ်ားကို ဖန္တီးေနပါသည္။

ボディ音

၃။ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းတုိင္း(အစာအိမ္၊ အသည္း၊ ႏွလံုး စသည္) တြင္ ကိုယ္ပိုင္အသံ (လိႈင္းႏႈန္း) မ်ားရွိပါသည္။    ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အသံ (လိႈင္းႏႈန္း) လည္း ဆိုးရြားလာ ပါမည္။

胃音2

၄။ ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားခဲ့ရသည့္  အႀကားအာရုံ စမ္းသပ္ရာတြင္ တုန္ခါမႈအားကုိ အသံုးျပဳစမ္းသည့္  ခက္ရင္းခြ ပံုသဏၭာန္ ကိရိယာ (tuning fork) ကို  မွတ္မိပါသလား။ ခက္ရင္းခြႏွစ္ေခ်ာင္း၏ တစ္ဖက္ကို အသံျမည္ေအာင္ လုပ္လွ်င္ အျခားတစ္ဘက္ကလည္း အသံျမည္ပါသည္။

音叉

၅။ ထို အႀကားအာရုံ စမ္းသပ္ရာတြင္ တုန္ခါမႈအားကုိ အသံုးျပဳစမ္းသည့္  ခက္ရင္းခြ ပံုသဏၭာန္ ကိရိယာ (tuning fork) ၏ နိယာမကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိကုိယ္ခႏၶာ၏ မေကာင္းေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အသံကို အသံုးျပဳလွ်င္ မိမိဘာသာျပန္လည္ေကာင္းမြန္သက္သာလာေစရန္ အားေပးႏိုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေနႏွင့္  မိမိအလိုလို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ သက္သာလာေစေရးကို တုိးျမွင့္ေပးၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အသံ (လိႈင္းႏႈန္း)ကို ျပန္လည္မွန္ကန္လာေစပါသည္။

 

胃ケア―

 

TOP

Nepal

1. I will introduce you the Cyma, an acoustic treatment.

image

2. Body plays sounds.

ボディ音

3. Every organ (stomach, liver, heart etc.) has its own sound (frequency). When your body is not in good condition, sound (frequency) of each organ becomes bad.

胃音2

4. Do you know the tuning fork? Maybe you learned that when you were in school. If you ring one of the pronged forks, the other resonates.

音叉

5. By applying the tuning fork  principle, you can self-heal by applying the sound over the organs which are not in good condition. Sounds (frequencies) of organs will become normal again because of the resonance.
 

胃ケア―

TOP
Copyright (C) 2015 copyrights.musiccyma.me All Rights Reserved.